Om oss

Gamlebyen Beboerforening (GBF) er en frivillig organisasjon som samarbeider om delbydelens ve og vel.

VEDTEKTER FOR GAMLEBYEN BEBOERFORENING

 1. Formålet med beboerforeningen er å arbeide for å verne og fremme beboernes interesser i området, med særlig vekt på følgende oppgaver:
  1. Å arbeide for bedring av bomiljøet, slik som reduksjon av trafikk og støy, opparbeidelse av utearealer, støtte et variert forretnings- og servicetilbud.
  2. Å støtte og øke beboernes innflytelse over avgjørelser som har direkte betydning for deres boligsituasjon og bomiljø.
  3. Å støtte andre foreninger som har felles interesser med beboerforeningen.
  4. Gamlebyen Beboerforenings interesseområde er Gamlebyen. Avgrensningen er godt definert i Wikipedia: ” Gamlebyen ligger mellom Kongshavn, Bjørvika, Grønland, Galgeberg og Kværner, og strekker seg et stykke oppover Ekebergs nord- og vesthellinger”.
  5. Som medlemmer i GBF kan opptas alle som har fast bosted innen dette området, har tilknytning til området gjennom sitt arbeid, eller på andre måter har interesse for Gamlebyen. Også borettslag og sameier kan være medlemmer, men har ikke stemmerett på årsmøtet eller medlemsmøter.
  6. Beboerforeningen driftes gjennom et styre på minst 3 medlemmer inkl. leder, men alle personlige medlemmer med interesse for å arbeide med saker som nevnt i § 1 kan tiltre styret. Styret velges på årsmøtet for et år om gangen. Det skal avholdes styremøte en gang pr måned eller så ofte styreleder finner det påkrevet, og det skal føres møteprotokoll. Styret er ansvarlig for den årlige beretning, for regnskap og budsjett, og for innkalling til årsmøtet.
  7. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april. Her skal behandles:
   1. Valg av møteleder, referent og to underskrivere av protokollen.
   2. Styrets beretning og regnskap.
   3. Styrets budsjettforslag, herunder forslag til neste års kontingent.
   4. Innmeldte saker fra medlemmer.
   5. Valg av styre.

Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Saker medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før møtedato. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Slikt ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som er oppført på innkallingen, ellers følges de bestemmelser som gjelder for ordinært årsmøte. Stemmerett på årsmøte har ethvert personlig medlem som har betalt kontingent for inneværende år.

 1. Disse vedtekter kan kun endres av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall etter lovlig sammenkalt møte.
 2. Oppløsning av Gamlebyen Beboerforening kan skje skriftlig fra minst 2/3 av medlemmene, etter forslag fremsatt i ordinært årsmøte. Beboerforeningens midler skal ved eventuell oppløsning gå til formål, fastsatt etter avstemming ved samme årsmøte.
  1. Disse vedtekter er fastsatt i ekstraordinært årsmøte den XX. mai 2010, og erstatter de tidligere vedtektene fra konstituerende generalforsamling 25. april 1978 med senere endringer.